Cultuureducatie

 

Cultuureducatie in de gemeente Zuidplas

Binnen het basisonderwijs in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas wordt op gevarieerde wijze invulling gegeven aan het begrip Cultuureducatie. Tot en met het schooljaar 2014/2015 werd dit verzorgd door Agnes den Hartogh namens de stichting ‘Geregeld met betere Hulp (GmbH)’.

Vanaf 1 juli 2015 wordt in nauw overleg met de scholen door Heleen Vlietstra (namens haar bedrijf 'Scoperte’ (betekenis: Ontdekkingen)) jaarlijks, per school, een programma opgezet dat voorziet in maatwerk per groep. 

Een belangrijk streven is dat, in samenwerking met de school, de leerlingen in een tweejaarlijkse periode met alle culturele uitingsvormen (muziek, dans, toneel, beeldende kunst, cultureel erfgoed en literatuur en multimedia) in aanraking komen, veelal door middel van deelname aan gerichte projecten. Bij het cultuur educatieve aanbod wordt veel samengewerkt met de lokale culturele aanbieders en instellingen.

Een belangrijk aspect van deze projecten is het interdisciplinaire karakter. Bijvoorbeeld: cultureel erfgoed wordt gekoppeld aan beeldende kunst of literatuur, of theater aan muziek, om zo een maximale reflectie te bereiken. Het is van belang om te weten dat bij het aanbod maatwerk kan worden geboden. Zo wordt er rekening gehouden met het type onderwijs en de identiteit van de scholen. Ook kan er worden aangesloten op al lopende projecten per school. Scoperte streeft naar nieuwe programmaonderdelen en de ontwikkeling van projecten die Zuidplasbreed zijn: samenwerking met culturele instanties, kunstenaars, locaties in Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat.

Op de website http://www.cultuureducatiezuidplas.nl zal binnenkort het totale aanbod van de diverse aanbieders zichtbaar zijn. Tot aanvang van het schooljaar 2018 was SCNZ betrokken bij Cultuureducatie. Vanaf 2018 is deze rol overgenomen door de gemeente Zuidplas.

Sinds 2013 doet de gemeente Zuidplas in samenwerking met de gemeente Gouda mee aan een landelijk project “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Dit is een landelijke pilot, die tot doel heeft om scholen meer handvatten te geven als het gaat om het structureel inbedden van cultuureducatie in het onderwijs aanbod. Met name begrippen als  “aanbrengen van doorlopende leerlijnen” en “formuleren van kerndoelen” spelen hierbij een rol.

Nadat in de eerste fase vooral is gewerkt aan inventarisatie van de stand van zaken rond Cultuur Educatie op de diverse scholen is het beleid vanaf heden ook concrete projecten te starten waaraan een startsubsidie kan worden toegekend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming